Jelen szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68 § a) pont felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: A Nagy Miklós Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.
 
Székhelye.
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.
Telefon: 66/371-953
Fax: 66/371-953
A könyvtár internet elérhetősége:
Általános email-címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 10.00-18.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra
 
I. Általános szabályok
 
 1. a könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiénés szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra
 2. Az olvasói terekben étkezni tilos.
 3. Mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár földszinti előterében, a látogatók és könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
 4. Dohányozni az intézmény területén belül nem lehet.
 5. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
 6. A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének engedélyével függeszthetők ki, vagy helyezhetők el.
 7. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
 8. A látogatók panaszaikkal, vagy javaslataikkal felkereshetik a felnőtt olvasószolgálati munkatársat, vagy a könyvtár vezetőjét.
 
II. Könyvtárhasználat
 
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
A használók lehetnek
 • Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.
 • Könyvtári látogatók: a látogatók csak szolgáltatások adott körének ingyenes, igénybevételére jogosultak
 
A könyvtárhasználat feltételei
 
 1. könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (1997. évi CXL. tv. 57. § (1).
 2. A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a jótálló nyilatkozaton fel kell tüntetni.
 3. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
 4. A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
 5. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges.
 6. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak rögzítéséhez és annak kezeléséhez..
 7. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.
 8. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet.
 9. Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé, adatait töröljük az olvasó nyilvántartásból.
 10. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.
 
III. A könyvtár szolgáltatásai
 
A könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások
 • Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
 • A folyóirat olvasóban elhelyezett napi- heti- lapok, folyóiratok olvasása
 • A könyvtár gyűjtőköréről, és szolgáltatásairól adott információk.
 • Más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól a könyvtári rendszerről és együttműködési területekről adott információk.
 
Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások
 
 • Beiratkozáshoz kötött könyvtári dokumentumok kölcsönzése (könyvek, hangkazetták, hanglemezek, CD-k DVD-k)
 • A fent felsorolt dokumentumok helyben használata
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Internet használata
 
 
Beiratkozás

 

 1. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
 2. Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított 365 napra szól, de váltható fél évre is.
 3. Kedvezményes tagság illeti meg a diákokat, nyugdíjasokat és az álláskeresőket.
 4. Ingyenes tagságra jogosultak: a 18 éven aluliak, a 70 éven felüliek, vakok, csökkentlátók és a mozgáskorlátozottak, a könyvtárak, múzeumok, levéltárak dolgozói.
 5. Elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. (100,-Ft.)
 6. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható
 7. A gyermekkönyvtárba csak 18 éven aluli használó iratkozhat be – szülői jótállási nyilatkozattal

 

 
Kölcsönzés
 
 1. A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja.
 2. Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre, és könyvtárközi kölcsönzésre. A személyes kölcsönzéstől csak kivételesen (pl. betegség esetén) tekintünk el.
 3. A beiratkozás és kölcsönzés egy helyen történik.
 4. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj, stb) rendezése után lehetséges.
 5. Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db.
 6. A dokumentumok kölcsönzési határideje egységesen 21 nap.
 7. Újság, hírlap, folyóirat (legfrissebb szám kivételével) 14 nap.
 8. Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk
 
Hosszabbítás
 
 1. Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül egy alkalommal személyesen, telefonon, vagy interneten keresztül.
 2. Nem hosszabbítható lejárt határidejű könyv, előjegyzett könyv, újság, hírklap, folyóirat.
 
Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén
 
 1. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasót a dokumentumok vissza hozatalára.
 2. A könyvtár be nem hajtható követelését jogi úton érvényesíti a bíróság végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján.
 3. Az elveszett vagy megrongált dokumentumok az azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.
 4. A könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem azonos a beszerzési árral, annak többszöröse is lehet.
Előjegyzés
 
 1. Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kölcsönzött dokumentumokra.
 2. Az előjegyzett dokumentumokat 42 napig figyeljük, beérkezésükről értesítést küldünk.
 3. A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, a 7. napot követően a kérést érvénytelenítjük.
 
Könyvtárközi kölcsönzés
 
 1. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok – elsősorban szakirodalmi művek – olvasói kérésre más könyvtárakból kölcsönözhetők.
 2. A szolgáltatás az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (továbbiakban: ODR) tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak – egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak térítéses: a dokumentum visszaküldésének postaköltsége a szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli.
 3. Az ODR körön kívül érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit egyéb díjtételekhez is kötheti, mely költség az olvasót terheli.
 
Helyben használat
 
Az olvasótermek
 1. és a helytörténeti állomány mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben – csak helyben használhatók.
 2. A dokumentumokat és /vagy a könyvtári szolgáltatásokat a tájékoztató könyvtárostól kell kérni.
 3. Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár állományából dokumentum legfeljebb 2 napra történő elvitelére.
 4. A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra vehetők igénybe. Kölcsönzésük nem lehetséges.
 
Számítógép és internet használat
 
 1. A Nagy Miklós Városi Könyvtárban internet használati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 10 percet leszámítva. Az internet szolgáltatást csak a Nagy Miklós Városi Könyvtár regisztrált olvasói vehetik igénybe. Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező.
   
 2. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat regisztrációra kerül.
   
 3. A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni.
   
 4. Számítógép használat 90,- Ft/ 30 perc
  Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón
  Szövegszerkesztés
  Táblázatkezelés
  Elektronikus levelezés
  Letöltés
  Nyomtatás
  Szkennelés (külön kérés alapján)
  Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben: 30,-Ft/oldal
  Színes nyomtatás A/4-es méretben: 400,-Ft/oldal
  Színes nyomtatás fotópapírra: 500,-Ft/oldal
  Szkennelés: 20,-Ft/db

   
 5. A használóknak az erőszakot, közízlés és közszemérmet sértő Web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadhatja.
   
 6. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.
   
 7. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, dea használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni.
   
 8. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani!
   
 9. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.
   
 10. Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni (pl. www.freemail.hu )!
   
 11. Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illó halk és kulturált viselkedésre.
 

A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak!

Következő események

Nincsenek események

Felíratkozás hírlevélre

Nagy Miklós Városi Könyvtár nyitva tartása

Hétfő
09:00 - 17:00
Kedd
09:00 - 17:00
Szerda
09:00 - 17:00
Csütörtök
09:00 - 17:00
Péntek
09:00 - 17:00
Szombat
08:00 - 12:00
Vasárnap
ZÁRVA

Ki olvas minket

Oldalainkat 132 vendég és 0 tag böngészi

Keresés

Nyelvek

Hungarian English German Romanian

Petőfi utcai múzeum nyitva tartása

Hétfő
13:00 - 17:00
Kedd
13:00 - 17:00
Szerda
13:00 - 17:00
Csütörtök
13:00 - 17:00
Péntek
13:00 - 17:00
Szombat
08:30 - 12:00
Vasárnap
ZÁRVA

Tildy utcai múzeum nyitva tartása

Hétfő
08:00 - 16:00
Kedd
08:00 - 16:00
Szerda
08:00 - 16:00
Csütörtök
08:00 - 16:00
Péntek
08:00 - 16:00
Szombat
08:00 - 12:00
Vasárnap
ZÁRVA

Ajánlott oldalak

Scroll to top