Tanácskozott a Békés megyei képviselőcsoport
Tanácskozásra ültek öseze tagnap, juniue 30-án délelőtt Békés megye képviselői, hogy megbeszéljék a községfejle6ztés. eddigi eredményeit és a további feladatokat, különös tekintettel az újonnan alakult termelőszövetkezeti községekre.
A tanácskozáson a képviselőkön kívül meghívott vendégek is részt vett, Arany Tóth Lajos elv- táiy, a megyei tanács elnöke, valamint több községi tanácselnök és vb titkár.
Nagy Károly elvtárs megnyitó szavaiban a megbeszélés jelentőségéről és céljáról beszélt, majd megnyitotta a vitát Csepregi Pál megyei tanácselnök-helyettes beszámolója felett. A beszámoló a községfejlesztési eredményekről, valamint az 1959. évi kczségfej- keztési terv első negyedévi telje-, sítéséről szólt. E szerint — többek között — míg 1958 hasonló időszakában nyolc milliót, addig 1959 első negyedében több mint 16 milliót fordítottak a községek fejlesztésére. Ez az évi terv 25,6 százalékának felel meg. Ezen belül számos új létesítménnyel gazdagodtak megyénk községei. Az eredmények ellenére azonban a községfejlesztési tervek teljesítésében kiesés mutatkozik, különösen az újonnan alakult termelőszövetkezeti községekben. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének következtében ugyanis a községfejlesztési hozzájárulásból a lakosság nagy része kieseti. Időszerűvé vált tehát az olyan kérdés megbeszélése, hogy vajon a termelőszövetkezetek és a ász- tagság hogyan vállaljon részt a községié jlesztés i hozzájárulásból, hiszen a létesítményeiket egyaránt veszik igénybe.
A vitában felszólalók tolmácsolták a tanácsülések és a vizsgálatok alapján kialakult véleményeket.
Általános tapasztalat az, hogy csaknem minden községben és termelőszövetkezetben olyan vélemény alakult ki, hogy a termelő szövetkezetek Is anyagi köteleket teéget vállaljanak a községek fejlesztésében;
,V Bányái Mihály elvtásis Szeghalomról javasolta, hogy a termelőszövetkezetek
a felosztható jövedelem két százalékát fizessék községfejlesztési alapra. Mint mondotta, ezt már részletesen megbeszélték a tanácsülésen és a termelőszövetkezetek égyhífbga'- lag vállalták e kötelezettség teljesítését.
Horváth elvtársnő, országgyűlési képviselő három községben végzett vizsgálat tapasztalatairól számolt be. Elmondotta, hogy Endrődön, Dévaványán, Ecseg- falván a vélemények megegyeznek abban, hogy a tsz-tag6ág is fizessen községfejleszfési hozzájárulást.
A hozzászólók közül többen felvetették: megbeszélések, tanácsülések és közgyűlések alkalmával felmerült, hogy a bérből és fizetésből élők, valamint az állami gazdaságok dolgozói miért nem fizetnek községfejlesztésd hozzájárulást. KÍ6S Máté elvtárs Mu- romyból például javasolta, hogy az állami gazdaságok a meglévő földterület alapján fizessenek községfejlesztési hozzájárulást.
A Minisztertanács küldötte Gacsályi Béla elvtárs részben válaszolt a felmerült problémákra, s többek között tájékoztatta a jelenlevőket, a bérből és fizetésből élő dolgozókra vonatkozó rendeletről, mely szerint a községfei- leeztósi hozzájárulás fizetése alól mentesítve vannak. Ugyanakkor javasolta, hogy a Hazafias Népfront és a tanácsok közösen szervezzék meg egy-egy nagyobb létesítmény építésénél a bérből és fizetésből élő dolgozók anyagi hozzájárulását. Ez elől az eddigi tapasztalatok alapján nem zárkóztak el a dolgozók, sót számos példa bizonyítja megyénkben Is ennek eredményéi.
Gacsályi elvtárs többek között javasolta a helyi erőforrások jobb felhasználását, valamint felkutatását.
Papp Sándor elvtárs Dombegyházáról elmondotta, hogy a termelőszövetkezetek közgyűlésein a tagság maga ajánlotta fel a társadalmi és anyagi segítséget. Több mint 150 ezer forint értékű társadalmi munkál és 8000— 8000 forintot ajánlottak fel a mö- velődéei otthon építésén*
A hozzászólások különösen sokat foglalkoztak a társadalmi munka jó megszervezésének fontosságával. Szobek. AujdráSt .élvtárs képviselő többek között a tanácskozás elvi és politikai jelentőségéről beszélt. Javaslatokat tett, a felmerült problémák gyakorlati megvalósítására is. A tanácskozás végül hat pontból álló határozati javaslatot fogadott el a feladatok végrehajtásával kapcsolatban, melyet a Minisztertanács elé terjesztenek.
Kasnyik Judit